Ochrona Danych Osobowych

W dniu 25.05.2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawnie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w naszej Spółce.

Dane kontaktowe:
Hubert Sańczyk; ul.Kopernika 4a Biuro nr 20, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 795-557-255
e-mail: iodo@mzk.kostrzyn.pl 

 

 

                                                                                                              RODO, czyli zmiany w przepisach

                                                                                                             ochrony danych osobowych

 

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”).
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
 1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 2. udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny;
 3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”;
 1. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podawanie danych opcjonalnych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Do zawarcia umowy z Państwem potrzebujemy: imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail. W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci wodno-kanalizacyjnej (np. stan zużycia wody). Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
 1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 2. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną;
 1. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;

Dane z innych źródeł

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy).

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w sekretariacie osobiście lub drogą mailową. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To , z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych nie jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić np. udostępnienie danych innym podmiotom. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sańczyk Hubert
(2018-05-23 11:40:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sańczyk Hubert
(2018-05-23 12:00:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki